• Protea Fund

   • Wealtheon World Equity (FundPartner Solutions S.A.)

      • -0.42%
     • |
     • 1158.84 EUR*
    • Laatste update: 15-07-2024*
    • Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.
    • Evolutie van de netto-inventariswaarde

      • Laatste NIW
      • 1158.84
      • Laag-Hoog (1 jaar)
      • 912.95 - 1169.56
      • Fondstype
      • BEVEK
      • Beleggingscategorie
      • Aandelen
      • Geografische focus
      • Wereldwijd
      • NIW op (15-07-2024)
      • 1158.84
      • Startdatum
      • 14-02-2017
      • Belegging
      • < € 2 mln.
      • Lopende kosten
      • 1.21%
      • ISIN-code
      • LU1554377074
    • Over het compartiment

    • Eigenschappen

     • Type: kapitalisatie
     • Middelmatig tot hoog risicoprofiel
     • Dagelijkse verhandelbaarheid
     • Hoge transparantie
     • Depotbank : Pictet & Cie (Europe)
    • Klasse

      • Klasse
      • B
      • Doelpubliek
      • Wealtheon-klanten
      • Belegging
      • < € 2 mln.
      • Lopende kosten
      • 1.21%
    • Netto-inventariswaarde

    • De netto-inventariswaarde (NIW) wordt op iedere openbare bankwerkdag op de website van beama en op deze webpagina gepubliceerd.

     • Minimale belegging: 1 aandeel
     • Prestatie-, instap- of uitstapkosten: € 0
     • Jaarlijkse lopende kosten: zie tabel hierboven. De totale lopende kosten vormen een schatting.
    • Fiscaliteit

    • Belgisch fiscale residenten:

     • Geen taksen op de instap in het compartiment
     • Taks bij de uitstap van 1.32%, met een maximum van €4.000
     • Aangezien het compartiment minder dan 10% van haar vermogen in vastrentende effecten belegt, betaalt de belegger geen roerende voorheffing bij uitstap.

     Residenten van andere landen:

     • De hierboven vermelde taksen zijn niet verschuldigd. Voor meer informatie, gelieve Wealtheon te contacteren.
    • Rendementen

       • 2024 YTD
       • 13.79%
       • 2023
       • 14.38%
       • 2022
       • -22.88%
       • 2021
       • 32.50%
       • 2020
       • 3.01%
       • 2019
       • 23.91%
       • 2018
       • -8.94%
      • Geannualiseerde rendementen 15-07-2024
       • 1 jaar
       • 18.87%
       • 3 jaar
       • 3.69%
       • 5 jaar
       • 8.35%
    • Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
    • Toepasselijk recht en staat van herkomst

    • Het Luxemburgs recht is van toepassing en de staat van herkomst is het Groothertogdom Luxemburg.

    • Contact, informatie & klachten

    • De prospectus en de KIID, allebei verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar bij Wealtheon en CACEIS Belgium. Wij verzoeken u deze documenten aandachtig te lezen alvorens in het compartiment te investeren. Eventuele vragen ontvangen wij graag op info@wealtheon.eu. Met eventuele klachten kan u terecht bij Wealtheon nv/sa, klantendienst, Waterloosesteenweg 1135 – 1180 Ukkel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel www.ombudsfin.be.

    • Beleggingsdoelstellingen

    • Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in de wereldwijde aandelenmarkten en zich tegelijkertijd te richten op bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder een bovengemiddeld potentieel voor groei en/of aantrekkelijke waarderingen vertonen. Er kan voornamelijk direct of indirect via in aanmerking komende ICB's worden belegd in dergelijke aandelen. De opbouw van de portefeuille is gebaseerd op een topdownbenadering op basis van geografische en sectorale spreiding in combinatie met aandelenselectie. Het compartiment wordt op actieve wijze beheerd.

    • Risico

    • De portefeuille van het Compartiment bestaat voornamelijk uit aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten die wereldwijd zijn uitgegeven. Daarom stemt zijn risico-opbrengstprofiel overeen met een middelmatig-hoog niveau op de SRIschaal.

       • Lager risico

       • Potentieel lagere opbrengst
       • Hoger risico

       • Potentieel hogere opbrengsten
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
    • Daarnaast worden de volgende risico's nog aangemerkt:
       • Liquiditeitsrisico's
      • Liquiditeitsrisico’s: Het Compartiment kan een deel van zijn activa beleggen in minder liquide effecten. Dit zijn effecten die niet gemakkelijk kunnen worden verkocht of omgezet in cash zonder aanzienlijke waardeverliezen in bepaalde marktomstandigheden. Deze effecten kunnen wellicht ook niet snel worden verkocht vanwege een gebrek aan beleggers of speculanten die bereid en in staat zijn de activa te kopen.

       • Tegenpartijrisico's
      • Tegenpartijrisico’s: Het Compartiment kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Als een contractpartner insolvabel wordt, kan deze onbetaalde schulden aan het Compartiment misschien helemaal niet of slechts gedeeltelijk voldoen.

       • Kredietrisico's
      • Kredietrisico’s: Het Compartiment kan een deel van zijn activa beleggen in schuldeffecten. De uitgevers van deze schuldeffecten kunnen insolvabel worden, wat betekent dat de effecten hun waarde geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

       • Risico's derivaten
      • Risico’s voortvloeiend uit het gebruik van derivaten: Het Compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, wat ertoe zal leiden dat het Compartiment met een hefboomeffect werkt, waardoor er grote schommelingen in de waarde van het Compartiment kunnen optreden. Een hefboomeffect kan bij bepaalde soorten transacties de liquiditeit van het Compartiment aantasten en het dwingen posities op ongunstige momenten te liquideren, of er anderszins toe leiden dat het Compartiment zijn beoogde doelstellingen niet realiseert. Dit hefboomeffect doet zich voor wanneer het economische risico dat ontstaat door het gebruik van derivaten groter is dan het belegde bedrag, wat ertoe leidt dat het Compartiment aan een verlies blootstaat dat groter is dan de oorspronkelijke investering.

       • Operationele risico's
      • Operationele risico’s: Het Compartiment kan slachtoffer worden van fraude of criminele handelingen. Het kan verliezen lijden als gevolg van misverstanden of fouten van medewerkers van de beheermaatschappij of van externe partijen, of kan schade ondervinden vanwege externe gebeurtenissen zoals natuurrampen.

    • Voor nadere toelichting omtrent deze risico's verwijzen wij u naar de KIID
    • Investment Manager

    • Wealtheon N.V. / S.A.
     Waterloosesteenweg 1135
     1180 Brussels - België
     Tel: +32 (0)2 372.50.10
     BTW: BE0423072032

   • Disclaimer

   • De informatie op deze pagina is verkregen uit, of ontleend aan bronnen die worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Aan deze staten kunnen geen rechten worden ontleend. Wealtheon garandeert dan ook niet de inhoud en volledigheid van deze pagina en accepteert evenmin aansprakelijkheid voor verliezen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie. Wealtheon behoudt zich het recht voor om correcties aan te brengen.