• DBI-RDT Fund

   • Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT

      • 2.69%
     • |
     • 1239.50 EUR*
    • Laatste update: 15-07-2024*
    • Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.
    • Evolutie van de netto-inventariswaarde

      • Laatste NIW
      • 1239.50
      • Laag-Hoog (1 jaar)
      • 1051.83 - 1241.85
      • Fondstype
      • BEVEK
      • Beleggingscategorie
      • Aandelen
      • Geografische focus
      • Wereldwijd
      • NIW op (15-07-2024)
      • 1239.50
      • Startdatum
      • 14-02-2022
      • Belegging
      • 250.000 EUR
      • Lopende kosten
      • 1.40%
      • ISIN-code
      • BE6332079167
    • Over het compartiment

    • Eigenschappen

     • Liquiditeit: wekelijks
     • Beheermaatschappij : Wealtheon S.A./N.V.
     • Juridische toezichthouder : Tiberghien Law Firm B.V.
     • Financieel agent : CACEIS Investor Services Belgium NV/SA
     • Depotbank : KBC Bank S.A.
     • Auditor : Vandelanotte-Callens
    • Klasse

      • Klasse
      • A
      • Doelpubliek
      • Externe beleggers
      • Belegging
      • 250.000 EUR
      • Lopende kosten
      • 1.40%
    • Netto-inventariswaarde


    • De netto-inventariswaarde (NIW) wordt op iedere openbare bankwerkdag op de website van beama en op deze webpagina gepubliceerd

     • Minimale belegging: 1 aandeel
      Klasse A : 250.000 EUR
      Klasse B : 2.000.000 EUR
     • Prestatie-, instap- of uitstapkosten: € 0
     • Jaarlijkse lopende kosten: zie tabel hierboven. De totale lopende kosten vormen een schatting.
    • Fiscaliteit

    • Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT Klasse A en B voldoet aan de door de regelgeving opgelegde voorwaarden om van het stelsel van definitief belaste inkomsten (DBI-RDT) te kunnen genieten: het Compartiment keert ten minste 90% van de werkelijk geïnde netto-inkomsten (ontvangen rente, dividenden en gerealiseerde meerwaarden, verminderd met de gerealiseerde minderwaarden op effecten, verminderd met de door de institutionele Sicav gedragen honoraria, commissies en kosten), en vermeerderd (of verminderd) met het saldo van de balanspost deelnemingen in het resultaat als gevolg van inschrijvingen en opnames, maar waarbij niet-gerealiseerde maar uitgedrukte meerwaarden (en/of minderwaarden) op effecten buiten beschouwing worden gelaten. De Aandelen kunnen alleen worden onderschreven, verworven en gehouden door en overgedragen aan in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel3,31° van de Wet (een "In aanmerking komende belegger"). Dit Compartiment heeft geen correlatiedoelstelling met de benchmark1 en wordt actief beheerd. Er is geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie voor dit compartiment of zijn aandeelhouders.

    • Rendementen

       • 2024 YTD
       • 8.07%
       • 2023
       • 22.37%
      • Geannualiseerde rendementen 15-07-2024
       • 1 jaar
       • 17.20%
       • 2 jaar
       • 12.89%
    • Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
    • Toepasselijk recht en staat van herkomst

    • Het Belgisch recht is van toepassing en de staat van herkomst is België.

    • Contact, informatie & klachten

    • De prospectus en de KIID, allebei verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar bij Wealtheon en CACEIS Belgium. Wij verzoeken u deze documenten aandachtig te lezen alvorens in het compartiment te investeren. Eventuele vragen ontvangen wij graag op info@wealtheon.eu. Met eventuele klachten kan u terecht bij Wealtheon nv/sa, klantendienst, Waterloosesteenweg 1135 – 1180 Ukkel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel www.ombudsfin.be.

    • Beleggingsdoelstelling van het compartiment

    • De filosofie van kwaliteitsvol beleggen omvat een lijst van principes die dienen als baken voor de strategie. Deze principes streven ernaar ons in staat te stellen onze klanten een duurzame waarde aan te bieden. De opbouw van een wereldwijde multi-cap long only portefeuille met een aantrekkelijke risico-rendement balans. Beoordeling van bedrijfsfundamenten op basis van kwaliteit van het management en bedrijf, belangrijke waarderingscijfers en algemene financiële gezondheid. Het doel van het DBI-compartiment is zijn beleggers de hoogst mogelijke vermogensgroei en recurrente inkomsten te bieden over een beleggingsperiode van meer dan vijf jaar. Wegens wettelijke beperkingen worden alleen beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die actief zijn in een normaal belastingklimaat in aanmerking genomen.

    • Risico’s

    • De risico's die de prestatie en de risico-/opbrengstcategorie van het Compartiment kunnen beïnvloeden, kunnen worden versterkt of veroorzaakt door andere factoren, zoals de volgende:

       • Lager risico

       • Potentieel lagere opbrengst
       • Hoger risico

       • Potentieel hogere opbrengsten
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
    • Daarnaast worden de volgende risico's nog aangemerkt:
       • Marktrisico
      • Het Compartiment belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen waarvan de koersen (aanzienlijk) kunnen dalen als gevolg van achteruitgaande macro-economische
       omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden of als gevolg van een algemene marktpsychologie.

       • Wissel- of valutarisico
      • Het Compartiment belegt wereldwijd, waardoor een redelijk deel van de portefeuille gevoelig is voor wisselkoersschommelingen.

       • Liquiditeitsrisico
      • Het kan niet worden uitgesloten dat een groot deel van de portefeuille uit small caps zal bestaan. Small caps hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan een kwaliteitsaandeel.

       • Rendementsrisico
      • Het Compartiment volgt zijn eigen beleggingsstrategie en is dus niet aan een index gekoppeld. Bijgevolg kan het rendement van het Compartiment aanzienlijk afwijken van het algemene marktrendement.

       • Risico afhankelijk van externe factoren
      • Het voordeel voor de aandeelhouders van het Compartiment is sterk afhankelijk van de handhaving van het huidige belastingregime van de Definitief Belaste Inkomsten en kan bij wijzigingen in de belastingwetgeving verminderen of zelfs geheel verdwijnen. De belegger wordt eraan herinnerd dat het kapitaal noch een garantie, noch een beschermingsmechanisme geniet.

    • Voor nadere toelichting omtrent deze risico's verwijzen wij u naar de prospectus
    • Investment Manager


    • Wealtheon N.V. / S.A.
     Waterloosesteenweg 1135
     1180 Brussels - België
     Tel.: +32 (0)2 372.50.10
     BTW: BE0423072032

   • Disclaimer

   • Deze factsheet wordt uitgegeven voor promotionele doeleinden. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek, maar slechts een samenvatting van de kenmerken van het compartiment Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT. Deze factsheet is met zorg opgesteld, informatie is geldig op de dag van publicatie, maar kan in de toekomst veranderen. U dient het informatiedocument te lezen voordat u gaat beleggen. Indien u meer informatie wenst, of in geval van klachten, kunt u contact opnemen met info@wealtheon.eu. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een leidraad voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en beïnvloed worden door veranderingen in de wisselkoersen, en het is mogelijk dat u het bedrag van uw oorspronkelijke belegging niet terugkrijgt. Voordat er in het Compartiment wordt belegd, worden beleggers aangespoord hun belastingadviseur te raadplegen voor een volledig inzicht in het belastingregime dat op hun individuele geval van toepassing is.